Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Wychowanie do życia w rodzinie

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIECO RODZIC I UCZEŃ POWINIEN WIEDZIEĆ O ZAJĘCIACH Reforma oświaty wprowadziła nową podstawę programową wychowania do życia w rodzinie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 roku, poz. 356).

W odróżnieniu od innych przedmiotów szkolnych specyfika tych zajęć polega na tym, że są one obligatoryjne dla resortu edukacji (za wprowadzenie i realizację zajęć odpowiedzialny jest dyrektor szkoły).

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” jest realizowany od klasy IV do VIII szkoły podstawowej.  Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt, że dzięki takiemu podziałowi uczniowie na zajęciach czują się swobodniejsi niż w grupie koedukacyjnej. Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre a także mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka.  Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów. Czasami tematy poruszane na zajęciach wychodzą od uczniów i wspólnie próbujemy znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania, zagadnienia. Dbamy wspólnie, żeby na zajęciach panowała swobodna, przyjazna, rodzinna atmosfera.

 

Podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina

  2. Dojrzewanie

  3. Seksualność człowieka.

  4. Życie jako fundamentalna wartość.

  5. Płodność.

  6. Postawy

Treści zawarte w podstawie programowej zostały rozbudowane i uszczegółowione. Poszerzono i wyeksponowano problemy psychologiczne i wychowawcze. Zajęcia są prowadzone w oparciu Program nauczania „Wędrując ku dorosłości” Teresy Król.

 

Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. Uczniowie, których rodzice nie zgłosili pisemnej rezygnacji są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach.

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły  przez ucznia.


W każdym roku szkolnym wychowawca klasy, w której prowadzone są zajęcia wychowania do życia w rodzinie na pierwszym spotkaniu informacyjnym z rodzicami zapoznaje ich z treścią niniejszej procedury.

 

Podstawa programowa WDŻ

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Wychowanie-do-zycia-w-rodzinie

 

Informujemy, że w Naszej szkole prowadzone są lekcje wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia te są integralną częścią programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i wrażliwości uczniów. Mają na celu ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podręcznikami, ćwiczeniami i filmami przygotowanymi na zajęcia WDŻ, których trailery są dostępne na stronach https://rodzinatv.myvod.io/ oraz https://www.wdz.edu.pl/

Data dodania: 2023-02-27 17:24:08
Data edycji: 2023-03-11 12:07:10
Ilość wyświetleń: 436
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej